Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

KYBARTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DARBUOTOJŲ SAUGAUS ELGESIO DARBE ESANT COVID-19 GRĖSMEI TAISYKLĖS

 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458774)

 

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA (https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382)

 

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/iMvQraSXxp)