Visos teisės saugomos. Vilkaviškio r. Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas". Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Vištyčio g. 38, 70428 Kybartai, Vilkaviškio r. Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas – 190480361 Telefonas: (8 342)30 589, el.pašto adresas: azuoliukaskyb@yahoo.com

Kybartų mokykla-darželis "Ąžuoliukas" teikia ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas.

 

Ikimokyklinio ugdymo tiklsas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

 

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programas.

 

Pradinio ugdymo tikslas – ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas.

 

 

Mokyklos-darželio aprūpinimas vadovėliais

Mokyklos-darželio mokiniai vadovėliais aprūpinami nemokamai. Vadovėliai ir mokymo priemonės įsigyjamos pagal moksleivio krepšelio skirstymo metodiką.


SOCIALINIS PEDAGOGAS

Mokykloje-darželyje dirba ir pagalbą ugdytiniams teikia socialinis pedagogas. 

-Socialinis pedagogas padeda  tėvams (globėjams) ugdyti savo  vaiką;  suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius,  jų  tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi  sunkumų,  poreikius,  tėvų teises ir pareigas.

-Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.  

-Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais,  specialistais, administracija,  sprendžiant  vaikų  socialines-pedagogines  problemas,  ieškant  efektyvių   pagalbos  būdų.


LOGOPEDAS

Mokykloje-darželyje dirba ir pagalbą ugdytiniams teikia logopedas. 

-Logopedas vertina priešmokyklinio ugdymo grupės ir mokyklinio amžiaus vaikų kalbą, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui.
-Rengia tyrimo išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku pedagogams, tėvams (mokymosi negales ir sunkumus įvertina dirbant komandoje su kitais specialistais).
-Šviečia tėvus, mokyklos pedagogus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.
 


NEFORMALUS ŠVIETIMAS

Mokyklos-darželio Gudkaimio skyriuje 1–4 klasių mokiniams vykdomas neformalus švietimas.

Neformaliojo ugdymo tikslas – per kompetencijų ugdymą formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-15 14:59:07